จำนวนผู้เยี่ยมชม

จำนวนสมาชิก

จำนวนดาวโหลด

ระบบการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้าน

ค้นหาหมอพื้นบ้าน

แพลตฟอร์มหมอพื้นบ้านอยู่ภายใต้โครงการวิจัยระบบการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสุขสมบูรณ์ในระดับพื้นที่ (Area-Knowledge Based System for Indigenous Medicine and Community Wellness)

Map_folk

ชุดโครงการระบบการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสุขสมบูรณ์ในระดับพื้นที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านในประเทศไทยให้อยู่ในรูปของคลังความรู้แบบเปิด เพื่อให้ชุมชนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงบริการของหมอพื้นบ้านได้อย่างเชื่อมั่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การพัฒนากลไกการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้าน จากนั้นดําเนินการสังเคราะห์ชุดความรู้ ต่อด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของคลังความรู้แบบเปิด 

image688
Map_folk

ขอรับบริการหมอพื้นบ้าน

เพื่อให้ชุมชนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงบริการของหมอพื้นบ้านได้อย่างเชื่อมั่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การพัฒนากลไกการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้าน

lineicon
get to-know-us

การพัฒนาระบบพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)

สร้างระบบจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านในประเทศไทยให้อยู่ในรูปของคลังความรู้แบบเปิด เพื่อให้ชุมชนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงบริการของหมอพื้นบ้านได้อย่างเชื่อมั่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การพัฒนากลไกการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้าน 

ค้นหาความรู้ของหมอพื้นบ้าน

get to-know-us

ความรู้หมอพื้นบ้านในการเผยแพ่รไปยังผู้ใช้ได้รับความรู้เบื้องต้นจนไปถีงระดับชำนาญ เพื่อนำไปใช้ชีวิตประจำวันอย่า่งถูกต้อง

Group_12549

แบบประเมินความพึงพอใจ

เว็บไซต์ morphunban.com อยู่ภายใต้โครงการวิจัย  “ระบบการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสุขสมบูรณ์ ในระดับพื้นที่

CSR3

จัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสุขสมบูรณ์ในระดับพื้นที่ และสร้างระบบจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านในประเทศไทยให้อยู่ในรูปของคลังความรู้แบบเปิด

line%20or2