จำนวนผู้เยี่ยมชม

จำนวนสมาชิก

จำนวนดาวโหลด

ค้นหาหมอพื้นบ้านบนแผนที่ l ระบบการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้าน

ขอรับบริการหมอพื้นบ้าน

ชุมชนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงบริการของหมอพื้นบ้านได้อย่างเชื่อมั่น

จังหวัด

อาการ

ค้นหาหมอทั้งหมด

ค้นหาจากประเภทหมอ

Group_12549

แบบประเมินความพึงพอใจ

เว็บไซต์ morphunban.com อยู่ภายใต้โครงการวิจัย  “ระบบการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสุขสมบูรณ์ ในระดับพื้นที่

CSR3

จัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสุขสมบูรณ์ในระดับพื้นที่ และสร้างระบบจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านในประเทศไทยให้อยู่ในรูปของคลังความรู้แบบเปิด

line%20or2